247 Thủ tướng đồng ý mở rộng và nâng cấp đô thị tại 7 tỉnh mới nhất

Để thực hiện yêu cầu của Chính phủ, Bộ Xây dựng tham gia dự án với vai trò điều phối, hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực chung cho các đô thị tham gia dự án. Nguồn vốn dự án thành phần do Bộ Xây dựng quản lý từ nguồn hỗ trợ không hoàn lại.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định hiện hành.