21 Bài giảng Sinh học 7 – Bài 41 + 42: Da, bảo vệ da của cơ thể người mới nhất


40 trang
minh70
26/10/2021
420

Download

Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Bài giảng Sinh học 7 – Bài 41 + 42: Da, bảo vệ da của cơ thể người”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • bai_giang_sinh_hoc_7_bai_41_42_da_bao_ve_da_cua_co_the_nguoi.ppt

Nội dung text: Bài giảng Sinh học 7 – Bài 41 + 42: Da, bảo vệ da của cơ thể người

 1. – ĐỀ NGHỊ CÁC EM TẮT MÍC – TỰ BẬT MIC KHI ĐƯỢC YÊU CẦU ĐỌC BÀI, TRẢ LỜI CÂU HỎI. – NGỒI Ở PHÒNG YÊN TĨNH, TRÁNH TIẾNG ỒN, KHÔNG NÓI TỰ DO. – GHI CHÉP BÀI ĐẦY ĐỦ CẨN THẬN. – KHÔNG THAM GIA LỚP HỌC ZOOM = NGHỈ HỌC KHÔNG PHÉP. –
 2. CHƯƠNG VIII: DA BÀI 41+ 42 DA, BẢO VỆ DA CỦA CƠ THỂ NGƯỜI
 3. I- Cấu tạo của da II- Chức năng của da III- Bảo vệ da
 4. Quan s¸t h×nh 41 SGK.Cho biÕt da cã mÊy líp ? ®ã lµ nh÷ng líp nµo ? Lớp biểu bì Lớp bì Lớp mỡ dưới da
 5. Quan sát H41.1, dùng mũi tên chỉ các thành phần cấu tạo của da Lớp biểu bì Tầng sừng (1) Tầng tế bào sống (2) Thụ quan (8) Tuyến nhờn (7) Cơ co chân lông (5) Da Lớp Lông và bao lông(6) bì Tuyến mồ hôi (3) Dây thần kinh (4) Mạch máu (9) Lớp mỡ dưới Lớp mỡ (10) da
 6. C¸c líp Thµnh phÇn Chøc n¨ng Líp biÓu b× – TÇng sõng – TÇng tÕ bµo sèng – C¸c sîi m« liªn kÕt -TuyÕn nhên -C¸c thô quan Da Líp b× – TuyÕn må h«i – C¬ co ch©n l«ng -L«ng vµ bao l«ng -D©y thÇn kinh – M¹ch m¸u Líp mì díi da – Líp mì
 7. líp Líp Tầng sừng -Gồm những tế bào chết hoá sừng luôn bong ra có b× tác dụng bảo vệ – Tầng tế bào sống – Luôn phân chia để tạo ra tế bào mới thay tế bào đã chết có hạt sắc tố tạo nên màu sắc da và ngăn cản sự xâm nhập của tia bức xạ mặt trời Líp -C¸c sîi m« liªn – Bện chặt cấu tạo nên lớp bì, tạo tính bền dẻo và biÓu kÕt săn chắc cho da Da b× -TuyÕn nhên -Tiết dịch nhờn, bảo vệ da không bị khô, không -C¸c thô quan thấm nưước. -Thu nhận kích thích của môi thường , tham gia tạo – TuyÕn må h«i cảm giác cho da ( nóng, lạnh, cứng, mềm ) – C¬ co ch©n – Sản xuất và tiết mồ hôi-> bài tiết và điều hoà thân l«ng nhiệt -L«ng vµ bao – Có tác dụng điều hoà thân nhiệt l«ng -Góp phần tạo phần tạo cảm giác tiếp xúc -D©y thÇn kinh Dẫn truyền xung thần kinh – M¹ch m¸u Điều hoà thân nhiệt, mang dinh dưỡng đến nuôi da Có vai trò cách nhiệt, dự trữ mỡ Lớp – Líp mì Cã vai trß c¸ch nhiÖt, dù tr÷ mì mỡ dưới da
 8. – Thực hiện lệnh 2/phần I/133 SGK vào vở bài tập). 1- Vào mùa hanh khô, ta thường thấy có những vảy trắng nhỏ bong ra như phấn ở quần áo. Điều đó giúp cho ta giải thích như thế nào về thành phần lớp ngoài cùng của da? 2- Vì sao da ta luôn mềm mại, khi bị ướt không thấm nước? 3- Vì sao ta nhận biết được nóng lạnh, độ cứng, mềm của vật mà ta tiếp xúc? 4- Da có phản ứng như thế nào khi trời nóng quá hay lạnh quá? 5- Lớp mỡ dưới da có vai trò gì? 6 – Tóc và lông mày có tác dụng gì?
 9. 1/ Vµo mïa hanh kh«, ta thêng thÊy cã nh÷ng v¶y  (1) tr¾ng nhá bong ra nh phÊn ë quÇn ¸o. §iÒu ®ã gióp cho ta gi¶i thÝch nh thÕ nµo vÒ thµnh phÇn líp ngoµi cïng cña da? 2/ V× sao da ta lu«n mÒm m¹i, khi bÞ (2) ít kh«ng thÊm níc? 3/ V× sao ta nhËn biÕt ®îc nãng l¹nh, (3) ®é cøng, mÒm cña vËt mµ ta tiÕp xóc? 4/ Da cã ph¶n øng nh thÕ nµo khi trêi (4) nãng qu¸ hay l¹nh qu¸? 5/ Líp mì díi da cã vai trß g×? (5) 6/ Tãc vµ l«ng mµy cã t¸c dông g×? (6)
 10. Barack Obama Da tr¾ng Da vµng Da ®en Các tế bào sống ở tầng bỡ rất dễ hấp thụ tia UV của ánh sáng mặt trời gây xạm da, đen da(do hình thành sắc tố mêlalin) thậm chí gây ung thư da. Do đó cần phải bảo vệ da, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời quá lâu
 11. . Sîi collagen gióp da ®µn håi t¹o nªn sù s¨n ch¾c cña da. Møc ®é ®µn håi cña c¸c sîi collagen phô thuéc vµo tõng løa tuæi lµm biÕn ®æi h×nh th¸i cña da.
 12. Lớp V× c¸c sîi m« liªn kÕt bÖn chÆt 1 biểuLớp bì víi nhau vµ trªn da cã nhiÒu tuyÕn biểu bì nhên tiÕt chÊt nhên. 2 8 7 Tuyến nhờn Lớp Lớp 5 bì bì 6 3 4 Lớp 9 V× c¸c sîi m« liªn kÕt bÖn chÆt víi mỡLớp mỡ dưới 10 nhau vµ trªn da cã nhiÒu tuyÕn dadưới da nhên tiÕt chÊt nhên.
 13. – Do cã c¸c c¬ quan thô c¶m n»m díi da Lớp biểu bì 8 Thụ quan 7 Lớp 5 Cơ co chân lông bì 6 Lông và bao lông 3 Tuyến mồ hôi 4 Dây thần kinh Lớp 9 Mạch máu mỡ dưới 10 da
 14. -Trêi nãng: Mao m¹ch díi da d·n, tuyÕn må h«i tiÕt nhiÒu må h«i. Lớp -Trêi l¹nh: Mao m¹ch díi da co l¹i, c¬ biểu bì ch©n l«ng co. 8 7 Lớp 5 Cơ co chân lông bì 6 Lông và bao lông 3 Tuyến mồ hôi 4 Lớp 9 Mạch máu mỡ dưới 10 da
 15. – Chøa mì dù tr÷,cã vai trß c¸ch nhiÖt,ng¨n c¸c t¸c ®éng c¬ häc ë ngêi bÐo,líp mì dù tr÷ dµy h¬n, gióp c¬ thÓ gi÷ nhiÖt vµ tÝch luü n¨ng lîng tèt. 10 Lớp mỡ
 16. * Sản phâ – Tãc t¹o nªn líp ®Öm kh«ng khÝ ®Ó: + Chèng tia tö ngo¹i + §iÒu hoµ nhiÖt ®é – L«ng mµy, lông mi : ng¨n må h«i vµ níc, bụi L«ng,mãng lµ s¶n phÈm cña da, chóng ®îc sinh ra bëi c¸c tÕ bµo cña tÇng tÕ bµo sèng. C©u hái : VËy cã nªn dïng bót ch× kÎ l«ng mµy t¹o d¸ng nhæ l«ng mµy ,l¹m dông kem phÊn khi trang ®iÓm kh«ng?
 17. II. Chức năng của da – Bảo vệ cơ thể: + Chống lại các yếu tố có hại từ môi trường sống (Vi khuẩn, tia tử ngoại, ) + Chống thấm nước và thoát nước – Điều hòa thân nhiệt – Tiếp nhận kích thích từ môi trường ngoài -Tham gia hoạt động bài tiết – Tạo nên vẻ đẹp của con người
 18. Da có những chức năng nào? Kể tên Chức năng Cấu tạo Tạo vẻ đẹp của con Các sợi của mô liên kết, lớp mỡ dưới người da, tuyến nhờn, mạch máu. Bảo vệ cơ thể Các sợi của mô liên kết, lớp mỡ dưới da, tuyến nhờn. Tiếp nhận các kích Các cơ quan thụ cảm thích Bài tiết Tuyến mồ hôi Điều hòa thân nhiệt Mạch máu dưới da, tuyến mồ hôi, cơ co chân lông, lớp mỡ dưới da.
 19. II- Bảo vệ da Quan sát các hình ảnh sau:
 20. Da bÈn cã h¹i như thÕ nµo ? – Da bẩn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, hạn chế hoạt động của tuyến mồ hôi, giảm khả năng diệt khuẩn của da, phát sinh bệnh ngoài da.
 21. BÀI 42. VÖ SINH DA I. B¶o vÖ da Da bÞ x©y x¸t cã h¹i như thÕ nµo ? – Da bÞ x©y x¸t t¹o ®iÒu kiÖn cho vi khuÈn x©m nhËp, dÔ bÞ g©y viªm, nhiÔm trïng như: uèn v¸n, nhiễm trùng máu
 22. BÀI 42. VÖ SINH DA I. B¶o vÖ da V× sao ë tuæi dËy th× hay xuÊt hiÖn môn trøng c¸? Cã nªn nÆn môn trøng c¸ hay kh«ng
 23. Bài : CHỦ ĐỀ DA. III.Bảo vệ da Quan sát hình ảnh sau, sử dụng thông tin SGK trang 134 và hiểu biết bản thân trả lời. Để bảo vệ da ta cần có các biện pháp gì? Tắm rửa thường xuyên Mụn mủ Không nên nặn trứng cá
 24. Tiết 43:CHỦ ĐỀ DA III.Bảo vệ da Quan sát hình ảnh, sử dụng thông tin SGKtrang 134 và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi sau Để bảo vệ da cần có những biện pháp gì? Tránh lạm Cẩn thận trong lao dụng mĩ phẩm động, vui chơi
 25. BÀI 42. VÖ SINH DA II. RÌn luyÖn da H×nh thøc §¸nh H×nh thøc §¸nh dÊu dÊu 1. T¾m n¾ng lóc 8-9h s¸ng X 6. T¾m nưíc l¹nh X 2. T¾m n¾ng lóc12-14h 7. §i l¹i dưíi trêi n¾ng kh«ng cÇn ®éi mò, nãn. 3. T¾m n¾ng cµng l©u cµng 8. Xoa bãp X tèt 4. TËp ch¹y buæi s¸ng 9. Lao ®éng ch©n tay võa søc X X 5. Tham gia thÓ thao buæi X chiÒu
 26. BÀI 42. VÖ SINH DA II. RÌn luyÖn da VËy rÌn luyÖn da tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c nµo? 1. Ph¶i lu«n cè g¾ng rÌn luyÖn da tíi møc tèi ®a  2. Ph¶i rÌn luyÖn tõ tõ, n©ng dÇn søc chÞu ®ùng X 3. RÌn luyÖn thÝch hîp víi t×nh tr¹ng søc khoÎ tõng ngêi X 4. RÌn luyÖn trong nhµ tr¸nh tiÕp xóc víi ¸nh s¸ng mÆt trêi.  5. CÇn thêng xuyªn tiÕp xóc víi ¸nh n¾ng mÆt trêi vµo buæi s¸ng ®Ó c¬ thÓ t¹o ra vitamin D chèng cßi xương. X
 27. Tiết 43:CHỦ ĐỀ DA IV. Phòng chống bệnh ngoài da Hãy kể những bệnh ngoài da thường gặp trong cuộc sống? Ghẻ lở Hắc lào Lang ben Vảy nến
 28. Tiết 43: CHỦ ĐỀ DA IV.Phòng chống các bệnh ngoài da Hãy kể những bệnh ngoài da thường gặp trong cuộc sống? Bỏng Bệnh tổ đỉa Bệnh chàm
 29. Hãy tóm tắt biểu hiện của 1 số bệnh sau và cách phòng chống bằng cách điền vào bảng sau ST BÖnh BiÓu hiÖn C¸ch phßng chèng T ngoµi da 1 Ghẻ lở Da nổi mụn vỡ ra tạo vết Giữ da sạch sẽ, không mặc quần lở, ngứa nhiều về đêm áo ẩm ướt, vệ sinh môi trường 2 Da sần đỏ, lan rộng hình Hắc lào Giữ da sạch sẽ, không mặc quần tròn ngứa nhiều, áo ẩm ướt, dùng thuốc 3 Da xuất hiện đốm màu Vệ sinh sạch sẽ thường xuyên Lang ben trắng lan rộng tắm rửa 4 Da phồng rộp chứa Cẩn thận trong lúc làm việc, Bỏng nước,vở ra gây lở loét dùng thuốc theo chỉ dẫn
 30. Cũng là Môi trường nguyên bị ô nhiễm nhân gây các bệnh ngoài da
 31. Các biện pháp phòng chống các bệnh ngoài da nói chung?
 32. Một số bệnh ngoài da thường gặp khác Bệnh zôna -Biểu hiện:Da phồng rộp, ngứa,gãi sẽ rách da, chảy nước và lan rộng -Phòng tránh: Giữ vệ sinh thân thể, mặc quần áo khô, sạch sẽ
 33. Một số bệnh ngoài da thường gặp khác Bệnh thủy đậu (đậu mùa) – Biểu hiện: Rất dễ lây, các nốt thủy đậu có thể lan rộng dễ dàng, với các nốt ngứa, đỏ hay phồng rộp khắp cơ thể. – Phòng tránh: Tránh tiếp xúc với người bệnh
 34. Một số bệnh ngoài da thường gặp khác Bệnh viêm da do côn trùng – Biểu hiện: Ngứa, rát, phòng rộp da -Phòng tránh: Tránh tiếp xúc với côn trùng gây hại
 35. Một số bệnh ngoài da thường gặp khác Bệnh viêm da do tiếp xúc – Nguyên nhân: Do tiếp xúc với chất dị ứng có trong thực phẩm, xà phòng, nhựa cây độc. – Biểu hiện: Phát ban, số khác nổi mẩn và nặng nhất là nổi các nốt rộp như bỏng. – Phòng tránh: Tránh các tác nhân gây dị ứng.
 36. Một số bệnh ngoài da thường gặp khác Bệnh rôm sảy -Biểu hiện: Các đốm rôm trông như những nốt mụn nhỏ màu hồng hay đỏ. Chúng thường xuất hiện ở đầu, cổ và vai của trẻ nhỏ do cha mẹ ủ quá ấm hoặc do thời tiết quá nóng. – Phòng tránh: Trẻ cũng cần được mặc nhẹ, thoáng như người lớn.
 37. – Để có làn da khỏe đẹp – Phải thường xuyên tắm rửa, thay quần áo và giữ gìn da sạch sẽ. – Tránh làm da bị xây xát, bị bỏng, không nên nặn mụn. – -Rửa tay thường xuyên, đúng cách tránh dịch bệnh. – Để phòng bệnh: + Giữ vệ sinh cơ thể thường xuyên. + Tránh để da bị xây xát hoặc bị bỏng. + Vệ sinh nguồn nước, nơi ở và nơi công cộng. – Để chữa bệnh: + Chữa trị kịp thời và đúng cách. + Dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
 38. EM C Ó BIẾ T: CH Ỉ TAY VÀ VÂN TAY Ở lòng bàn tay có nhiều chỉ tay và vân tay là do bề mặt của lớp biểu bì của da bị phân làm nhiều nếp hẹp. Các chỉ tay và vân tay tồn tại suốt đời không thay đổi và đặc trưng cho từng người.